Θέσεις Εργασίας 2 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας στο Ε.Κ.Κ.Α. | NEWSEAE.GR

ΕΚΚΑ NEWSEAE.GR

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2019
για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης «Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων»
Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ε.Κ.Κ.Α.) Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ», για το Υποέργο (ΟΠΣ): 1 με τίτλο «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ», με δικαιούχο το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ε.Κ.Κ.Α., που εδρεύει στο νομό Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΕΚΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3 2019 003 5 Α1

ΕΚΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3 2019 003 6 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ε.Κ.Κ.Α.), Βασιλίσσης Σοφίας και Ζαχάρωφ 135, Αθήνα - Τ.Κ. 11521, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας υπόψη Γραμματείας (τηλ. Επικοινωνίας 2132039723-724).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων.

 PDF 130

 

Δείτε εδώ την Αναλυτική Ανακοίνωση

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΣΟΧ_14-2-2019.doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΗΥ_A1_22_EL_GR_ΣΟΧ-ΣΜΕ_24_9_2019.doc

pararthma_glwssomatheias__Α2_9-2019_el_GR.doc

ΕΝΤΥΠΟ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΣΟΧ_6.doc

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!