Η ιστοσελίδα του Ινστιτούτου ΙΜΕΓΕΕ είναι στον αέρα! - Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

ΙΜΕΓΕΕ ΑΗ ιστοσελίδα του Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (ΙΜΕΓΕΕ) είναι στον αέρα!

Ενημέρωση για τους σκποπούς - στόχους και τις δράσεις του μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από το δικτυακό του τόπο: http://imegee.edu.gr 

Το Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (ΙΜΕΓΕΕ) είναι ένας νέος οργανισμός, που ιδρύθηκε για να υποστηρίξει και να ενισχύσει το έργο του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που εργάζεται με σχέση μόνιμη ή αναπληρωτή, σε πλαίσια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής, Ειδικής Αγωγής και Επαγγελματικής Κατάρτισης σε όλη την Ελλάδα μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών, επιμορφωτικών και ερευνητικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Αποτελεί το επιστημονικό όργανο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής - ΠΟΣΕΕΠΕΑ  και σύμφωνα με το καταστατικό οι δραστηριότητές του έχουν ως απώτερο στόχο την παραγωγή  τεκμηριωμένων θέσεων ώστε να αξιοποιούνται από τον οργανωμένο Κλάδο του ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Πιο συγκεκριμένα, κύριοι σκοποί του ΙΜΕΓΕΕ αποτελούν:

​   • Η επιστημονική, παιδαγωγική και συνδικαλιστική επιμόρφωση του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας βαθμίδας εκπαίδευσης.

​   • Η προώθηση της αναπτυξιακής συνεργασίας και της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων χωρών του κόσμου με δράσεις ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας (κατά το άρθρο 11 παρ.3 του Ν.2731/ΦΕΚ 138Α της 5/7/99).

​   • Η σύλληψη, ανάπτυξη, υλοποίηση, προβολή, διάχυση και προώθηση ιδεών, πρωτοβουλιών, προγραμμάτων, έργων και δράσεων που σχετίζονται κυρίως με θέματα γενικής και ειδικής εκπαίδευσης τόσο με την αυστηρή όσο και με την ευρύτερη έννοια, την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση.

​   • Η ερευνητική, αναπτυξιακή και εκπαιδευτική δραστηριότητα καθώς και η αξιοποίηση αποτελεσμάτων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) και Επίδειξης, καθώς και μεθόδων, εργαλείων και τεχνικών σε θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

​   • Η έρευνα και μελέτη των αλληλοδράσεων των ανωτέρω πρωτοβουλιών με πολιτικές, προγράμματα, δράσεις κ.λπ. σε όλους τους τομείς της επιστήμης, οικονομίας και κοινωνίας, την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία και τις επιπτώσεις τους στην κοινωνία.

​   • Η ευρεία διάδοση αποτελεσμάτων σχετικών ερευνών και μελετών σε ευρύτερες ομάδες πολιτών, φορείς και ιδρύματα.

​   • Η προώθηση της κοινωνικής, περιβαλλοντικής, πολιτιστικής, πολιτικής και οικονομικής ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού χώρου, η συνεχής επιδίωξη μεγιστοποίησης της ανάπτυξης, της κοινωνικής αποδοτικότητας και της απόκρισης των δράσεών της, καθώς και η προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στην ανάπτυξη ως θεμελιώδες δικαίωμα όλων.

​   • Η προώθηση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης, της ισότητας και του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα.

​   • Η προώθηση της συμβολής της πολιτείας και της διεθνούς κοινότητας στην αναπτυξιακή συνεργασία και την ανθρωπιστική βοήθεια.

​   • Ο σχεδιασμός ή/και οργάνωση ή/και υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής, mentoring, κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εργαζομένων, αυτοαπασχολουμένων και ανέργων, ανάπτυξης των προσωπικών τους δεξιοτήτων καθώς και τη δυνατότητα εκτέλεσης αυτών των προγραμμάτων με ίδια μέσα, με σκοπό την επαγγελματική εξέλιξη Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων, όπως αυτές ορίζονται από την Εθνική ή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!