• +30 2109319091
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Γενικού Διευθυντή στον ΟΚΑΝΑ | Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

ΟΚΑΝΑ NEWSEAEA.GR

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
ΟΚΑΝΑ
Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33
Τηλ.: 210-8898200 Αθήνα, 7-6-2019
Fax: 210-8253760
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αρ. Αποφ. 2005
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Οικονομικών και
Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Διαχ/σης Ανθρωπίνων Πόρων
                                                                      

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Γενικού Διευθυντή, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με τριετή θητεία και έδρα την Αθήνα.

Γενικός Διευθυντής

ΟΚΑΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει:I.Να είναι Έλληνες πολίτες Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των λοιπών Κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων τουοικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ.1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας [τηλ. (2310) 459101/5 και (210) 3443384)].Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του σχολείου της Ελληνικής γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, (Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 54 006, Τηλ. 2310/997571-72-76), το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίουή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον, μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.II.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.III.Κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο του διορισμού:α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.β) Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ ́ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. γ) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.δ) Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.ε) Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων.στ) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 του Ν.2527/1997 ή Ν.Π.Ι.Δ. της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.Σημείωση: Η απονομή χάριτος δεν αίρει το κώλυμα από ποινική καταδίκη του υποψηφίου για διορισμό, εφόσον μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί, κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος, διάταγμα που να αίρει το σχετικό κώλυμα για το συγκεκριμένο υποψήφιο.IV.Οι άντρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατ’ αναλογία του άρθρου 5 του Ν.2683/1999.Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΠΡΟΣΟΝΤΑ

Η κατοχή πτυχίου ανώτατης σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Η ευδόκιμη υπηρεσίασευψηλόβαθμες θέσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

Πείρα στο αντικείμενο με τοοποίοασχολείται ο Οργανισμός ή εμπειρία στη διοίκηση μεγάλων μονάδων, οργανισμών ή επιχειρήσεων.

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα συνεκτιμηθούν και όλα εκείνα τα πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων, επιπλέον των απαραιτήτων και τα οποία άπτονταικαι συντελούνστην καλύτερη λειτουργίακαι στηνπροσφορότερηεξυπηρέτησητης άσκησης των καθηκόντων και των υποχρεώσεων της προκηρυσσόμενης θέσης και όλως ενδεικτικά, η κατοχή και άλλων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών, η γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, η εξοικείωσημε τις νέες τεχνολογίες, η γνώση ξένων γλωσσώνκ.λ.π

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Οι υποψήφιοι για την προκηρυσσόμενη θέση μπορούν να στέλνουν την
αίτησή τους (η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης) και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, ΜΟΝΟ ταχυδρομικώς, ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ, στη διεύθυνση :
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - ΟΚΑΝΑ
Αβέρωφ 21, 10433 - Αθήνα
Για την Προκήρυξη : 2005/7-6-2019
Πόλη : Αθήνα
Θέση : Γενικός Διευθυντής
κατά το χρονικό διάστημα από 08/06/2019 έως και 17/06/2019 όπως θα
προκύπτει από τη σφραγίδα ταχυδρομείου. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν
πριν από τις 08/06/2019 ή που θα υποβληθούν μετά τις 17/06/2019, δεν θα
ληφθούν υπ’ όψιν.

pdfjpg

 

 

 

Δείτε εδώ την Αναλυτική Προκήρυξη

 

 


Αίτηση υποψηφιότητας


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • τηλέφωνο : 2109319091
  • email : popigeorgiou@yahoo.gr

Επισκεψιμότητα

Online από 22/3/2018

002045712
Online 26

Καιρός

Η σελίδα μας στο Facebook

Copyright Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!