Θέσεις Εργασίας Ψυχιάτρου 4 Ψυχολόγων 4 Κοινωνικών Λειτουργών κλπ στο ΚΕΘΕΑ, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης | NEWSEAE.GR

 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ NEWSEAE.GR

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Tο ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.) ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ - ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, υλοποιεί την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πολυδύναμο Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με έδρα την Αλεξανδρούπολη» με Κωδικό ΟΠΣ 5033048 (Αρ. Απόφασης : 4947/24.12.2018, ΑΔΑ : ΩΓΜ67ΛΒ-ΛΚΧ) και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με έδρα την Αλεξανδρούπολη» με Κωδικό ΟΠΣ 5033052 (Αρ. Απόφασης : 4948/24.12.2018, ΑΔΑ : ΩΤΛΙ7ΛΒ-ΤΧΘ), οι οποίες εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Οι αποφάσεις ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την υλοποίηση των παραπάνω πράξεων είναι η Απόφαση 2020/11.7.2019 (ΑΔΑ:ΨΜΕ7ΟΡ9Υ-Ω9Ψ/11.7.2019) και η Απόφαση 2027/15.7.2019 (ΑΔΑ:Ω6Ω6ΟΡ9Υ-ΛΨ3/15.7.2019).

Σε εκτέλεση των παραπάνω πράξεων ζητεί προσωπικό το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, η οποία όμως θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης των προαναφερόμενων πράξεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 1 1

ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2 2 2

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ) και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) της παρούσας, πρέπει:
Ι. Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο μεγέθους Α4, στο ΚΕΘΕΑ, στη διεύθυνση:
ΚΕΘΕΑ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Κωδικός Θέσης (π.χ. ΨΥΧΑ-ΚΙΒ)
Σορβόλου 24, 116 36 Μετς , Αθήνα
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο και συγκεκριμένα από τις 3 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, έως και τις 16 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη, σε φάκελο μεγέθους Α4, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση υποψηφιότητας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’) με αναλυτική καταγραφή των παρακάτω συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών και αναφορά του συνολικού αριθμού αυτών. Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει συμπλήρωση ή τροποποίηση της αίτησής του, πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στο ΙΙ της παρούσας ενότητας. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) και επιπλέον για τους πολίτες κρατών μελών της ΕΕ αντίγραφο κάρτας μόνιμης παραμονής καθώς και πλήρη γνώση της ελληνικής γλώσσας που αποδεικνύεται με πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου (Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας επίπεδου Γ1 (παλαιό Δ) από κέντρο ελληνικής γλώσσας.
4. Βεβαίωση στρατολογίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ανδρών υποψήφιων.
5. Τίτλο σπουδών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’).
6. «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’) με επισυναπτόμενα τα δικαιολογητικά απόδειξής της (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, παρ. 2).
7. Πιστοποίηση γλωσσομάθειας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’).
8. Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).
9. Άδεια άσκησης Ιατρικής Ειδικότητας της Ψυχιατρικής, όπου απαιτείται (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).
10. Άδεια οδήγησης κατηγορίας Β, όπου απαιτείται.
11. Επαγγελματική ταυτότητα τουλάχιστον Β’ τάξης, όπου απαιτείται.
12. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασία κειμένων β) υπολογιστικά φύλλα γ) υπηρεσίες διαδικτύου, όπου απαιτείται (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’).
13. Υπεύθυνη δήλωση ότι «δεν έχει ασκηθεί εις βάρος μου ποινική δίωξη για υποβολή και χρήση πλαστού τίτλου σπουδών».
Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία και αποκλείονται από αυτήν.
Η προθεσμία υποβολής της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει στις 16 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής της κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για μία μόνο θέση. Η υποβολή υποψηφιότητας σε περισσότερες της μίας (1) θέσης συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
ΙΙ. Συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή/και η κατάθεση συμπληρωματικών δικαιολογητικών, καθώς και η διόρθωση στοιχείων που έχουν συμπληρωθεί επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, δηλαδή έως και τις 16 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και γίνεται αποκλειστικά με την υποβολή συστημένης επιστολής σε φάκελο μεγέθους Α4 στη διεύθυνση :
ΚΕΘΕΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Κωδικός Θέσης (π.χ. ΨΥΧΑ-ΚΙΒ)
Σορβόλου 24, 116 36 Μετς , Αθήνα
Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει υπογεγραμμένη επιστολή στην οποία θα αναφέρονται τα δεδομένα-στοιχεία του εντύπου «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» τα οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να αντικαταστήσει ή να συμπληρώσει. Συνημμένα υποβάλλεται, υποχρεωτικά, υπογεγραμμένη η εκτυπωμένη μορφή της αρχικής αίτησης.

 PDF 150.150

 

Δείτε εδώ την Αναλυτική Προκήρυξη


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!