Υ.Α. ΦΕΚ B 4511/2018 ''Παύση της λειτουργίας υπηρεσιών & οργανικών μονάδων & έναρξη της πλήρους λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ''. - NEWSEAE.GR

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με ΦΕΚ B 4511 - 15.10.2018 η Αριθμ. Φ.351.1/49/167596/Ε3 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας με θέμα:

''Παύση της λειτουργίας υπηρεσιών και οργανικών μονάδων και έναρξη της πλήρους λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)''.

Η Απόφαση ορίζει:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 17 και των παρ. 1, 8, 10 και 11 του άρθρου 20 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102),
β) του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» και γ) του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αριθμ. Φ.351.1/22/141872/Ε3/3-9-2018 (Β΄ 3813) υπουργική απόφαση.
3. Την αριθμ. Φ.351.1/47/166139/Ε3/5-10-2018 (ΑΔΑ:730Α4653ΠΣ-ΒΕ6) υπουργική απόφαση ορισμού και τοποθέτησης Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής τους.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την αριθμ. Φ.1/Γ/409/163931/Β1/2-10-2018 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), διαπιστώνουμε:

Από την 5-10-2018, ημερομηνία τοποθέτησης των Οργανωτικών Συντονιστών των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.):

Α. Την παύση της λειτουργίας των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) της παρ. 4 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) και των τμημάτων Ε' Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ΣΤ΄ Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Αυτοτελών Διευθύνσεων Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης των περιπτώσεων ε' και στ' της παρ. 2 του άρθρου 50 του π.δ. 18/2018, τα οποία καταργήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4547/2018.

Β. Τη λήξη της θητείας των σχολικών συμβούλων, καθώς και των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης, των κάθε είδους προϊσταμένων και του προσωπικού με θητεία των ανωτέρω καταργούμενων υπηρεσιών ή οργανικών μονάδων.

Γ. Την έναρξη της πλήρους λειτουργίας των Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 8 Οκτωβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

PDF 130

 

 

Δείτε εδώ την Απόφαση

 

 Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!