ΚΥΑ 135/18/3/2019 Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εποπτών - Ψυχολόγων του Σ.Ε.Ψ. στο πλαίσιο επέκτασης της πράξης Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. | NEWSEAE.GR

Ψυχολόγος

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 135/18/3/2019 η Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. Φ25α/36946/Δ4 και θέμα ''Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εποπτών - Ψυχολόγων του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.) στο πλαίσιο επέκτασης της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.», με κωδικό ΟΠΣ 5010706, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»''.

Η Απόφαση καθορίζει  τη σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εποπτών-Ψυχολόγων από το Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ), στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενο προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ».

Σύμφωνα με την απόφαση, έργο του Επόπτη Ψυχολόγου είναι η συμβουλευτική υποστήριξη και εποπτεία των ψυχολόγων που στελεχώνουν τα Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων εντός του σχολικού περιβάλλοντος. Σημειώνεται πως ο Επόπτης Ψυχολόγος δεν υποκαθιστά το έργο των τοποθετημένων ψυχολόγων, στους οποίους παραμένει η ευθύνη υλοποίησης.

Η Απόφαση ορίζει:

Άρθρο μόνο
Α. Τη σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εποπτών του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.», με κωδ. ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.
Β. Ορίζουμε τα μέλη της Ομάδας αυτής ως εξής:
1. Γιώτσα Άρτεμις του Ζήση, ΑΔΤ ΑΕ 044468, Ψυχολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Συστημική ψυχοθεραπεύτρια.
2. Λαγάκου Ευδοκία του Γεωργίου, ΑΔΤ ΑΖ 035892, Σχολική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια Οικογένειας.
3. Παπαγιάννη Άννα του Θεοδώρου, ΑΔΤ ΑΒ 816022, Ψυχολόγος.
4. Τοδούλου Μίνα του Μιχαήλ, ΑΔΤ ΑΕ 548442, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια Οικογένειας και Ομάδας.
5. Γιουκάκης Γεώργιος του Θωμά, ΑΔΤ ΑΙ 584787, Κλινικός Ψυχολόγος Υγείας, Ψυχαναλυτής Ομάδας.
6. Βλασσά Νένα - Λεμονιά του Βασιλείου, ΑΔΤ ΑΖ 084413, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, Ψυχοδραματίστρια.
7. Μπελέκου Παρασκευή του Παναγιώτη, ΑΔΤ ΑΕ 074650, Κλινική Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια.
8. Νικολάου Μαρία του Ιωάννη, ΑΔΤ ΑΚ 570651, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, Ψυχοδραματίστρια.
9. Γαλιατσάτου Ρεβέκκα του Κωνσταντίνου, ΑΔΤ ΑΒ 782381, Σχολική Ψυχολόγος.
10. Λαμπίδη Άννα του Χαραλάμπους, ΑΔΤ ΑΒ 296838, Κοινωνική Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια.
Γ. 1. Έργο του/της «Επόπτη/τριας - Ψυχολόγου», μέλους της Ομάδας Εποπτών - Ψυχολόγων, είναι η υποστήριξη και εποπτεία του έργου των Ψυχολόγων - Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κλάδου ΠΕ23, που στελεχώνουν τα ΕΠΑ.Λ. όλης της χώρας, στο πλαίσιο επέκτασης της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.», με στόχο την ενίσχυση και στήριξη του ρόλου τους στη σχολική κοινότητα.
Το πλαίσιο εποπτείας έχει τον χαρακτήρα συμβουλευτικής μεταξύ ομολόγων / ομοτίμων. Είναι μια διαδικασία όπου η παρεχόμενη στήριξη και καθοδήγηση διασφαλίζει την αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω της διεύρυνσης της οπτικής και της εμβάθυνσης στην κάθε περίπτωση.
Ο/Η «Επόπτης/τρια Ψυχολόγος», δεν υποκαθιστά τον εποπτευόμενο στο έργο του. Στηρίζει, συμβουλεύει, προτείνει, αλλά η ευθύνη υλοποίησης παραμένει στον/στην Ψυχολόγο - Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κλάδου ΠΕ23, που στελεχώνει την συγκεκριμένη σχολική μονάδα.
2. Το έργο του/της «Επόπτη/τριας - Ψυχολόγου» συνίσταται ειδικότερα στις εξής αρμοδιότητες:
α. Υποστηρίζει συμβουλευτικά τους/τις Ψυχολόγους - Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κλάδου ΠΕ23, που στελεχώνουν τα ΕΠΑ.Λ., στο έργο τους, με στόχο τη βελτίωση του σχολικού κλίματος και την ενθάρρυνση σχέσεων συνεργασίας και ουσιαστικής επικοινωνίας στη σχολική κοινότητα μεταξύ καθηγητών, μαθητών και των οικογενειών τους.
Ειδικότερα υποστηρίζει συμβουλευτικά τους Ψυχολόγους - Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κλάδου ΠΕ23, που στελεχώνουν τα ΕΠΑ.Λ., στους τομείς:
αα. Υποστήριξη και εκπαίδευση του/της «Συμβούλου-Καθηγητή» σε τεχνικές συνέντευξης, ενεργητική ακρόαση και βασικές αρχές επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας. Παροχή εξειδικευμένων οδηγιών και κατευθύνσεων και ευαισθητοποίηση σε θέματα δυναμικής
της ομάδας - τάξης και διαχείρισης δύσκολων θεμάτων που αφορούν σχέσεις και επικοινωνία μέσα στο σχολικό περιβάλλον.
αβ. Ευαισθητοποίηση των γονέων σε θέματα που αφορούν τη ζωή και τις σχέσεις του παιδιού μέσα στη σχολική κοινότητα.
β. Ενθαρρύνει τους/τις Ψυχολόγους - Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κλάδου ΠΕ23, που στελεχώνουν τα ΕΠΑ.Λ., να δημιουργήσουν ένα δίκτυο υπηρεσιών υποστήριξης των μελών της σχολικής κοινότητας, σε περιπτώσεις που απαιτείται ειδική διαχείριση ή/και παραπομπή στους αρμόδιους οργανισμούς και φορείς (π.χ. περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαία η ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση ή διαπιστώνεται χρήση ουσιών κ.λπ.).
γ. Καθοδηγεί τους/τις Ψυχολόγους - Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κλάδου ΠΕ23, στη διαχείριση ατομικών περιστατικών μαθητών/τριων καθώς και όσων έχουν παραπεμφθεί σε δομές ψυχικής υγείας, με στόχο την ομαλή ένταξή τους στην ομάδα/τάξη και στην ευρύτερη
σχολική κοινότητα.
δ. Στηρίζει και καθοδηγεί τους/τις Ψυχολόγους - Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κλάδου ΠΕ23, που στελεχώνουν τα ΕΠΑ.Λ., σε θέματα που εγείρονται από την επικοινωνία τους με τους/τις μαθητές/τριες σε ό,τι αφορά κυρίως τη ζωή τους στο πλαίσιο του σχολείου.
3. Η στήριξη - εποπτεία πραγματοποιείται ανά δίμηνο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
Οι Ψυχολόγοι Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδου ΠΕ23 που στελεχώνουν τα ΕΠΑ.Λ., χωρίζονται σε ομάδες εποπτείας ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) με δυνατότητα διεύρυνσης του αριθμού των ομάδων,
ανάλογα με τον αριθμό σχολικών μονάδων (ΕΠΑ.Λ.) που υπάγονται σε κάθε Π.Δ.Ε. Κάθε ομάδα εποπτείας δε θα πρέπει να ξεπερνά τα τριάντα (30) άτομα.
Οι συνεδρίες Εποπτείας, ομαδικές ή/και ατομικές, πραγματοποιούνται είτε στα ιδιόκτητα γραφεία του Σ.Ε.Ψ., είτε με τηλεδιάσκεψη καθώς και με μετάβαση των «Εποπτών - Ψυχολόγων» στις έδρες των Π.Δ.Ε.
Οι Επόπτες - Ψυχολόγοι που ορίζονται στην περίπτωση Β, θα ενημερωθούν για το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.» και το πλαίσιο της ψυχοκοινωνικής στήριξης που παρέχει, από τα μέλη της ομάδας Εμπειρογνωμόνων του προγράμματος, όπως ορίζεται στο από 5.12.2018 Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο αντιλήψεων και στόχων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 8 Μαρτίου 2019

Ο Υπουργός                                   Η Υφυπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ

PDF 150.150

 

 

Δείτε εδώ την Κοινή Υπουργική Απόφαση

 

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!