Υ.Α. ΦΕΚ Β 3672/28.08.2018 ''Καθορισμός σχολικών μονάδων τοποθέτησης Κοινωνικών Λειτουργών κλάδου ΠΕ30''. - Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3672/28.08.2018  η Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας  με Αριθμ. 138620/Δ1: ''Καθορισμός σχολικών μονάδων τοποθέτησης Κοινωνικών Λειτουργών κλάδου ΠΕ30''.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1β του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 (Α΄199), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 70 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
3. το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) με θέμα: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
4. το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
5. την αριθμ. 142628/ΓΔ4/30-08-2017 (Β΄3032) υπουργική απόφαση με θέμα «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»,
6. την αριθμ. 4438/13-08-2018 (ΑΔΑ: ΨΦ84465ΧΙ8-ΦΗΨ) απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2018-2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5031893 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση/ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)και το Ελληνικό Δημόσιο,
7. το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σύμφωνα 7. το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σύμφωνα με την με αριθμ. Φ1/Γ/296/137453/Β1/22-08-2018 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τις σχολικές μονάδες των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας όπου θα ασκούν καθήκοντα μέλη ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2018-2019, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Y.A ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1

Y.A. ΦΕΚ B 3672 2018 Καθορισμός σχολικών μονάδων τοποθέτησης Κοινωνικών Λειτουργών κλάδου ΠΕ30. 2

Y.A ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
2. Η κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πραγματοποιηθεί με πρόσληψη Κοινωνικών Λειτουργών κλάδου ΠΕ30 από τους οριστικούς πίνακες κατάταξης αναπληρωτών του αντίστοιχου κλάδου των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 56267/Ε4/05-04-2018 (ΦΕΚ 1284 Β΄).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 24 Αυγούστου 2018

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

pdf l

 

 

Δείτε εδώ την Υπουργική ΑπόφασηΠόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!