Εγκύκλιος 2018 Φοίτηση αλλοδαπών σε Ειδικά Σχολεία και δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας - NEWSEAE.GR

AMEA ATOMA ME ΑΝΑΠΗΡΙΑΤο Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε στις 20/7/2018, Εγκύκλιο με θέμα: Εφαρμογή διατάξεων ν.4332/2015, η οποία αφορά την φοίτηση αλλοδαπών σε Ειδικά Σχολεία και το δικαίωμα υποβολής αιτήματος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Φοίτηση σε Ειδικά Σχολεία.
Σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διέπεται από το ν. 3699/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η ΕΑΕ, όπως και η γενική εκπαίδευση, είναι υποχρεωτική και λειτουργεί ως αναπόσπαστο τμήμα της ενιαίας δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης. Το κράτος υποχρεούται να παρέχει ΕΑΕ σε σχολεία Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά συνέπεια η ΕΑΕ ανήκει στο επίσημο διαβαθμισμένο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Αποκλειστικός φορέας της ΕΑΕ είναι το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

α) Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 1Β

Ενόψει των ανωτέρω, αλλοδαποί μαθητές που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τον προβλεπόμενο εκ του νόμου αριθμό τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανόμενων και αυτών ειδικών σχολικών μονάδων και επομένως προσκομίζουν σχετική βεβαίωση από την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης θεμελιώνουν δικαίωμα υποβολής αιτήματος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1Β του ν.4332/2015 (λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο), συντρεχουσών και των λοιπών απαιτούμενων προϋποθέσεων.

Όσον αφορά στον τρόπο υποβολής του αιτήματος, σας γνωρίζουμε ότι υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο (ανήλικο ή ενήλικο) κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1Β του ΚΕΙ. Μόνο σε περίπτωση που η αρμόδια υπηρεσία παραλαβής του σχετικού αιτήματος διαπιστώσει από συγκεκριμένα στοιχεία του φακέλου (ιατρικές γνωματεύσεις, γνωματεύσεις ΚΕ.Π.Α., κ.ο.κ.) ή από τη φυσική παρουσία του αιτούντος, ψυχική ή διανοητική διαταραχή ή σωματική αναπηρία σε τέτοια βαθμό που να καθιστά ανέφικτη την υπογραφή της δήλωσης - αίτησης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας ή να θέτει εν αμφιβόλω την δικαιοπρακτική ικανότητα του αιτούντος αλλοδαπού, το αίτημα υποβάλλεται ως εξής:


α) σε περίπτωση ανήλικου αλλοδαπού από τους γονείς του ή – σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας – από τον γονέα που ασκεί την επιμέλεια.
β) σε περίπτωση ενήλικου αλλοδαπού από τον δικαστικό του συμπαραστάτη.
β) Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 1Α
Εκ των ανωτέρω και κατ’ ανάλογη εφαρμογή προκύπτει ότι, η εγγραφή στην Α` τάξη ελληνικού ειδικού σχολείου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η συνέχιση παρακολούθησης ελληνικού ειδικού σχολείου κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης - αίτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 1Α του ΚΕΙ θεμελιώνουν δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας κατά τις ανωτέρω διατάξεις, συντρεχουσών και των λοιπών νόμιμων προϋποθέσεων.

2. Άρθρο 1Α: Μεταβολή μακρόχρονου τύπου άδειας διαμονής γονέα σε άδεια διαμονής ως Μέλος Οικογένειας Έλληνα

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθ. 1 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄), καθώς και τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν.4332/2015, ο ανήλικος αλλοδαπός προκειμένου να θεμελιώσει δικαίωμα απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης και φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα πρέπει σωρευτικά να συντρέχουν στο πρόσωπό του προϋποθέσεις που συναρτώνται με τη γέννηση και φοίτησή του στην Ελλάδα, καθώς και με τη νομιμότητα παραμονής των γονέων αυτού, όπως αυτές λεπτομερώς παρατίθενται στην αριθ. 29 εγκύκλιο (Α.Π. Φ. 130181/18258/25-8-2015 και ΑΔΑ:ΩΞΙΑ465ΦΘΕ-ΓΙΠ) που εξέδωσε η υπηρεσία μας.
Ειδικότερα, πέραν των λοιπών προϋποθέσεων, απαιτείται επιπλέον κατά το χρόνο υποβολής της κοινής αίτησης - δήλωσης η κατοχή από έναν τουλάχιστον εκ των γονέων του τέκνου ενός εκ των περιοριστικά απαριθμούμενων τίτλων νόμιμης διαμονής της παρ.γ’ του άρθρου 1Α του ΚΕΙ. Στις περιπτώσεις γα’ και γβ’, δε, πρόκειται για τύπο άδειας μακράς διάρκειας η οποία, παρέχοντας στον κάτοχό της αυξημένα δικαιώματα, προσδίδει στην διαμονή αυτού και της οικογένειάς του ουσιαστικά χαρακτήρα κοινωνικής ενσωμάτωσης (άδεια επί μακρόν διαμένοντος, αόριστης ή δεκαετούς διάρκειας)
Από ερωτήματα που διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων διαπιστώθηκε ότι, σε πολλές περιπτώσεις ο γονέας που είναι εφοδιασμένος με κάποιον από τους μακρόχρονους τύπους άδειας διαμονής που ορίζονται στις παρ. γα’ και γβ’ του άρθρου 1Α του ΚΕΙ και στην ουσία του κατοχυρώνουν δικαίωμα υποβολής αιτήματος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις για το ανήλικο τέκνο του, αλλάζει τον τύπο αυτό άδειας σε άδεια διαμονής ως μέλος οικογένειας ανήλικου ημεδαπού, λόγω κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας έτερου τέκνου του.

Στις περιπτώσεις αυτές, από την ημερομηνία λήξης του εντύπου της άδειας διαμονής μακρόχρονης διάρκειας τεκμαίρεται ότι, η μη κατοχή από μέρους του γονέα του απαιτούμενου από τον νόμο τύπου άδειας διαμονής δεν οφείλεται στο γεγονός ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις που τάσσει ο νόμος, αλλά στο γεγονός ότι έληξε η εν λόγω άδεια σε χρόνο προγενέστερο της καταληκτικής ημερομηνίας, λόγω κατοχής νέας άδειας διαμονής ως μέλος οικογένειας ανήλικου ημεδαπού.

Παρά το γεγονός ότι η εν λόγω άδεια διαμονής μέλους οικογένειας ανήλικου ημεδαπού (Ν.4251/14), δεν περιλαμβάνεται στους περιοριστικά απαριθμούμενους τίτλους νόμιμης διαμονής της παρ.γ’ του άρθρου 1Α του ΚΕΙ (εφόσον πρόκειται για δελτίο διαμονής 5ετούς διάρκειας και όχι για δελτίο μόνιμης διαμονής όπως ο νόμος ορίζει), εντούτοις οφείλει να θεωρηθεί ότι συντρέχει η συναρτώμενη με την κατοχή συγκεκριμένου τύπου άδειας διαμονής του ενός γονέα του ανήλικου τέκνου προϋπόθεση, εφόσον το αίτημα υποβάλλεται σε χρόνο, κατά τον οποίο θα ήταν τυπικά σε ισχύ ο απαιτούμενος μακρόχρονος τύπος άδειας διαμονής του γονέα. Η κοινωνική ενσωμάτωση που θέτει ως προαπαιτούμενο ο νομοθέτης προκειμένου να χορηγήσει την ελληνική ιθαγένεια σε τέκνα νόμιμων μεταναστών που έχουν εισαχθεί σε διαδικασία σχολικής ένταξης και οι γονείς τους έχουν επιλέξει την Ελλάδα ως τόπο μόνιμης εγκατάστασης, δεν παραβιάζεται εξαιτίας του γεγονότος ότι ο γονέας του ανήλικου τέκνου απέκτησε στο μεταξύ άλλου τύπου άδειας διαμονής και εξ' αυτού και μόνο του λόγου η άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας που κατείχε έληξε σε χρόνο προγενέστερο της καταληκτικής ημερομηνίας αυτής.
Σε περίπτωση, δε, που προκύψει σχετικό ζήτημα επί συγκεκριμένου φακέλου που εξετάζεται από την αρμόδια υπηρεσία σας και ο υπολογισμός των διαστημάτων διάρκειας της εκάστοτε άδειας διαμονής παρουσιάζει δυσκολίες ή και ιδιαιτερότητες, δύνασθε να απευθύνετε σχετικό ερώτημα με αντίγραφο του οικείου φακέλου στην υπηρεσία μας, καθώς εν προκειμένω θα απαιτείται πάντα υπέρβαση της γραμματικής διατύπωσης του νόμου.

3. Διόρθωση ονοματεπωνυμικών στοιχείων μετά την έκδοση της απόφασης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1Α παρ. 5 του ΚΕΙ και 1Β παρ.8 του ΚΕΙ, τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία των αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με βάση τις διατάξεις του ν.4332/2015, αντλούνται στη μεν πρώτη περίπτωση από την ελληνική ληξιαρχική πράξη γέννησης, στη δε δεύτερη περίπτωση είτε από την ελληνική ληξιαρχική πράξη γέννησης είτε από το αλλοδαπό πιστοποιητικό γέννησης του (ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο πιστοποίησης του ληξιαρχικού γεγονότος της γέννησης), ανάλογα με το πού έχει γεννηθεί ο εν θέματι αλλοδαπός.
Στις περιπτώσεις που κατόπιν έκδοσης της σχετικής απόφασης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, ο αλλοδαπός προβαίνει σε διόρθωση της απόδοσης ενός ή
περισσότερων στοιχείων ταυτότητάς του (επώνυμο, κύριο όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, κ.ο.κ.) λόγω διαπίστωσης λάθους στην εκφορά ή τον τρόπο γραφής του, η αρμόδια υπηρεσία έκδοσης της σχετικής απόφασης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης οφείλει να προβεί σε αντίστοιχη διόρθωση της σχετικής απόφασης. Η εν λόγω διόρθωση μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο ακολουθεί την έκδοση της απόφασης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, ήτοι ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της δημοτολογικής τακτοποίησης του αιτούντος.
Η σχετική ενέργεια είναι εφικτή μέσω του ΟΠΣ Ιθαγένεια (<Υπόθεση Ιθαγένειας> - <Λοιπές Διαδικασίες> - <Διόρθωση Σφάλματος>). Για τυχόν απορίες (τεχνικής φύσεως) δύνασθε να επικοινωνήσετε περαιτέρω με τον υπάλληλο της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Πιοτόπουλο (τηλ.2131361690).

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι με τη διαδικασία της <Διόρθωσης Σφάλματος> είναι εφικτή η διόρθωση των ονοματεπωνυμικών στοιχείων των αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με βάση τις διατάξεις του ν.4332/2015 μέσω της αντίστοιχης διόρθωσης της απόφασης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας που εκδόθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μόνο όταν πρόκειται για μεταβολές ήσσονος σημασίας (τονισμός, ορθογραφία, γραμματικοί / φθογγολογικοί κανόνες,κ.ο.κ.), ήτοι κατ' ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 8 παρ.1 του ΚΕΙ που αφορά στην πολιτογράφηση (Εγκύκλιος 11 ΥΠ.ΕΣ., Α.Π.Φ.130181/8670/25.4.2018).
Για την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης διαδικασίας διόρθωσης σφάλματος υφίστανται τα εξής προαπαιτούμενα:

Για την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης διαδικασίας διόρθωσης σφάλματος υφίστανται τα εξής προαπαιτούμενα:

α) περίπτωση γέννησης στην Ελλάδα: κατατίθεται σχετική αίτηση από τον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό ή τους αιτούντες γονείς του με επισυναπτόμενη την διορθωμένη ληξιαρχική πράξη γέννησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.344/1976. Επισημαίνεται ότι το άρθρο 13 του ν.344/1976 αφορά σε διορθώσεις σφαλμάτων που παρεισφρήσαν κατά τη σύνταξη ληξιαρχικών πράξεων.

β) περίπτωση γέννησης στην αλλοδαπή: κατατίθεται σχετική αίτηση από τον ενδιαφερόμενο ενήλικο ή ανήλικο αλλοδαπό με επισυναπτόμενη νεότερη επίσημη μετάφρασητου ιδίου πιστοποιητικού γεννήσεως, ήτοι αυτού που είχε προσκομιστεί κατά την εξέταση του αιτήματος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, στην οποία να αποδίδονται με ορθό τρόπο τα υπό διόρθωση στοιχεία.


Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Λ.ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗΣ

 

PDF 150.150

 

 

Δείτε εδώ την Εγκύκλιο


 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!