Απόφαση Γεν. Γραμματέα ΥΠΠΕΘ 13/12/2018 : Διάθεση 105 επιπλέον πιστώσεων από ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών & ΕΒΠ | NEWSEAE.GR

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ 13/12/2018 με θέμα

''Διάθεση επιπλέον πιστώσεων της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» (ΟΠΣ 5031892)''.

Η Απόφαση αναφέρει:

Με την αριθ. πρωτ. 4439/13-8-2018 (ΑΔΑ: ΨΨΚ3465ΧΙ8-ΜΑΡ) απόφαση ένταξης της πράξης
«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019», όπως τροποποιείται και ισχύει, με κωδικό
ΟΠΣ 5031892 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» προβλέπεται η πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (ΕΒΠ) και αναπληρωτών του κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών.
Η Υπηρεσία μας διαθέτει τις κάτωθι πιστώσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και αναπληρωτών του κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών ανά
Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης:
 
Α. 13.12. 2018 ΕΕΠ ΕΒΠ 1

Α. 13.12.2018 Διάθεση πιστώσεων για εξειδικευμένη υποστήριξη από ΕΕΠ και ΕΒΠ 2
Οι προσλήψεις θα γίνουν στα λειτουργικά κενά που προκύπτουν από τις Υπουργικές
Αποφάσεις έγκρισης αιτημάτων για χορήγηση ΕΒΠ και Σχολικών Νοσηλευτών του σχολικού έτους
2018 – 2019. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του ανωτέρω προσωπικού περιγράφονται στην
αριθ. 88348/Δ3/30-5-2018 (ΦΕΚ 2038 Β΄) Υπουργική Απόφαση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Δείτε εδώ την Απόφαση


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!