ΠΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ Απόφαση: Προσωρινή Ανάθεση άσκησης καθηκόντων αναπληρωτή προϊσταμένου στο ΚΕΔΔΥ ΑΡΤΑΣ - Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

ΠΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ιωάννινα, 28-08-2018 Αριθ. Πρωτ. : Φ.11.3/6673

ΘΕΜΑ: «Προσωρινή ανάθεση άσκησης καθηκόντων αναπληρωτή προϊσταμένου του ΚΕΔΔΥ Άρτας»

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου

Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α'/30-09-1985), με θέμα: «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2.    Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 14 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ.Α'/14-3-2000), με θέμα: «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

3.    Τις διατάξεις του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ.Α'/13-02-2002) «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

4.    Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267 τ.Α'/20-11-2003), με θέμα: «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

5.    Τις διατάξεις των παρ. 2,4,8 του άρθρου 12 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 τ.Α'/2-10-2008), με θέμα: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 26 και 29 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α719-5-2010), με θέμα: «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

7.    Τις διατάξεις των άρθρων 17,18 και 19 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50, τ. Α714-5-2015), με θέμα: «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

8.    Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.3966/2011, (ΦΕΚ 118 τ.Α'/24-5-2011), με θέμα: «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωσης του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.Α717-9-2013), με θέμα: «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

10.    Τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ. Α79-2-2007), με θέμα: «Κύρωση του κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

11.    Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ. Α /11-5-2016), όπως ισχύει.

12.    Τη με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ.Β716-10-2002) Απόφαση του Υπουργού ΥΠΕΠΘ, με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων», όπως ισχύει.

13.    Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/9-4-2015 Απόφαση του Υπουργού ΥΠΟΠΑΙΘ , με θέμα: «Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης - Παύση των μέχρι σήμερα υπηρετούντων».

14.    Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350.2/1/32958/Ε3/27-2-2018 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών».

15.    Το με αριθμ. πρωτ. 141618/Γ6/13-11-2012 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΠΑ, με θέμα: «Επιλογή με αναπλήρωση προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ».

16.    Το με αριθμ. πρωτ. 147942/Γ6/23-11-2012 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΠΑ, με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων».

17. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.11.3/792/31-01-2014    απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτών Προϊσταμένων των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Άρτας, Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων».

18. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.11.3/3037/05-5-2014    απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Άρτας»

19.    Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.11.3/652/29-01-2016 Απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, με θέμα:    «Παράταση θητείας

αναπληρωτών προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ.».

20.    Την από 2-4-2018 αίτηση παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης της κ. Καρνετσή Θεοδώρας του Αντωνίου, κλάδου ΠΕ30 - Κοινωνικών Λειτουργών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (αριθμ. πρωτ. 2131/2-4-2018 ΔΠΕ Άρτας).

21.    Το με αριθμ. πρωτ. 43336/Ε3/15-3-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ, με θέμα: «Παραιτήσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

22.    Τη με αριθμ. 10/27-8-2018 Πράξη του ΠΥΣΕΕΠ Ηπείρου.

Αποφασίζουμε

Αναθέτουμε προσωρινά, από 1-9-2018, την άσκηση καθηκόντων του αναπληρωτή προϊσταμένου του ΚΕΔΔΥ Άρτας στην κ. Ατματζίδου Άννα του Θεοχάρη, κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών - Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, αρχαιότερη σε υπηρεσία υπάλληλο του ΚΕΔΔΥ Άρτας, με βαθμό Α', έως την επιλογή προϊσταμένων ΚΕΣΥ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 τ. Α712-6-2018).

Η Περιφερειακή Διευθύντρια
Αγγελική Φωτεινού

 

PDF 130

 

 

Δείτε εδώ την Απόφαση

 

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!