Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ''Αρχές Οργάνωσης & Λειτουργίας του Συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας'' του ΕΚΔΔΑ 7/5/2018 Αθήνα - NEWSEAE.GR

ΕΚΔΔΑ

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) διοργανώνει, επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο:
«Αρχές Οργάνωσης και Λειτουργίας του Συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας»

Ομάδα Στόχος: παρεμβάσεις του προγράμματος αφορούν τους ανθρώπινους πόρους του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, δηλαδή σε όσες και όσους εργάζονται ως επιστημονικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό στον τομέα της πρόνοιας (Γενική Δ/νση Πρόνοιας, επιτελικοί φορείς πρόνοιας, Διοικήσεις Υγειονομικών Υπηρεσιών, δομές και υπηρεσίες πρόνοιας κ.λπ.), καθώς και στο προσωπικό των Δήμων και Περιφερειών που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση του προφίλ και των δυνατοτήτων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των γνώσεών τους σε θέματα που άπτονται των αντικειμένων της υπηρεσίας, καθώς και η προσωπική τους ενδυνάμωση και υποστήριξη, ώστε να αναλάβουν υψηλόβαθμες θέσεις στους φορείς τους.Ειδικότερα, οι δράσεις επιμόρφωσης στοχεύουν:

• Στην επιμόρφωση του προσωπικού των προνοιακών υπηρεσιών που εναρμονίζονται με τις μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις στο επίπεδο διοίκησης, οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών
• Στην υποστήριξη των διαδικασιών μετάβασης από το προστατευτικό μοντέλο και τον ιδρυματισμό σε υπηρεσίες που εξασφαλίζουν ισότητα ευκαιριών
• Στην κατάρτιση των στελεχών που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της ανοικτής και κλειστής φροντίδας
• Στην εξοικείωση των στελεχών με τα μοντέλα οργάνωσης και λειτουργίας του Συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας στην Ευρώπη, καθώς και με τις παρεμβάσεις των Διεθνών Οργανισμών στα εθνικά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας

Χρονική Διάρκεια: 35ώρες.

Θεματικές Ενότητες:

1. Έναρξη του Επιμορφωτικού Προγράμματος. Γενική παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
2. Σύγχρονοι Θεσμοί και Πολιτικές κοινωνικής προστασίας.
3. Η τυποποίηση του Συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας στο Ελληνικό μοντέλο κοινωνικής προστασίας.
4. Μοντέλα οργάνωσης και λειτουργίας του Συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας στην Ευρώπη.
5. Οι παρεμβάσεις των Διεθνών Οργανισμών στα εθνικά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας.
6. Προκλήσεις και προοπτικές ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας στην Ελλάδα.
7. Αξιολόγηση –Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων.

Προκειμένου οι συμμετέχοντες/χουσες να λάβουν Βεβαίωση Πιστοποίησης θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει ανελλιπώς το πρόγραμμα και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Τόπος Διεξαγωγής Αθήνα

Έναρξη 07/05/2018

Λήξη 11/05/2018

Κωδικός: 80052Κ18

Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής

Οργανωτικός Υπεύθυνος Λυμναίου Παρασκευή τηλέφωνο 2131306227

Επιστημονικά Υπεύθυνος Κυριακόπουλος Διονύσιος τηλέφωνο 21313063306

Η ανωτέρω δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης βρίσκεται στην οδό Πειραιώς 211, 177 78 - Ταύρος


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!