Π.Μ.Σ. ''Επιστήμες της Εκπαίδευσης'' του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών 2018-2019 - Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Τηλ.: 2610969700-4
Telefax: 2610 969780
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Πάτρα, 11 Σεπτεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 1162/27888

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – MASTER IN EDUCATION» ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

(Α) Ταυτότητα
Το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ''Επιστήμες της Εκπαίδευσης'' παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης – Master in Education (ΦΕΚ 2916/τ.Β´/19-7-2018) σε μία εκ των τριών προσφερομένων ειδικεύσεων (βλ. παρακάτω, Γ). Το Δίπλωμα εξασφαλίζει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια για τον διπλωματούχο. Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) εξάμηνα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

(Β) Απονεμόμενος τίτλος
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης.

(Γ) Ειδικεύσεις
Οι ειδικεύσεις του προγράμματος είναι οι ακόλουθες τρεις:
1. Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Παιδιών και Εφήβων: Μαθησιακές Ικανότητες και Μαθησιακές Δυσκολίες

2. Κοινωνική ανισότητα, ετερότητα και η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, και

3. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Γλωσσικοί και επιστημονικοί γραμματισμοί.

(Δ) Αριθμός εισακτέων
Κατ’ ανώτατο όριο δέκα (10) ανά ειδίκευση ετησίως, δηλαδή συνολικά τριάντα (30).

(Ε) Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

(1) Οι αιτούντες πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου:
- Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, και συγκεκριμένα Τμημάτων Σχολών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Σχολών Επιστημών Αγωγής, Φιλοσοφικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Επιστημών Υγείας, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Σχολών Οικονομικών Επιστημών, Σχολών Επιστημών της Διοίκησης, Σχολών Καλών Τεχνών ή Εικαστικών, Θεολογικών Σχολών ή Νομικών Σχολών ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων ή Σχολών της αλλοδαπής, ή
- πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ τίτλων Τμημάτων της αλλοδαπής.

Φοιτητές επί πτυχίω έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως την ημερομηνία κλήσης των υποψηφίων για συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι αυτοί πρέπει να καταθέσουν Βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους στη γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών έως την ημερομηνία της συνέντευξης.

(2) Οι ημεδαποί υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β2 (καλή γνώση) σε μία ξένη γλώσσα.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ισότιμο με εκείνο των ελληνικών Α.Ε.Ι. θα πρέπει να καταθέσουν πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2, το οποίο απονέμεται από εξουσιοδοτημένους δημόσιους φορείς.

Η μη κατάθεση του πιστοποιητικού αυτού, αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης συμμετοχής.

(ΣΤ) Διαδικασία επιλογής

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει (α) αξιολόγηση του υποβληθέντος φακέλου υποψηφιότητας και (β) συνέντευξη.

(α) Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατεβάσουν την Αίτηση Υποψηφιότητας από το σύνδεσμο http://www.elemedu.upatras.gr/index.php/pms_master , να τη συμπληρώσουν και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# (επιλέγοντας το Πρόγραμμα Επιστήμες της Εκπαίδευσης – Master in Education) έως και τις 7 Οκτωβρίου 2018 μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά.

1. Συμπληρωμένη Αίτηση Υποψηφιότητας, στην οποία θα έχουν σημειώσει πρώτη και δεύτερη προτίμηση ειδίκευσης. Η δεύτερη προτίμηση θα ληφθεί υπόψη εφόσον (α) δεν ικανοποιείται η πρώτη και (β) συμβαίνει να υπάρχουν κενές θέσεις στη δεύτερη. Αίτηση που δεν φέρει σημειωμένη τουλάχιστον μία προτίμηση ειδίκευσης θεωρείται άκυρη.

2. Βιογραφικό σημείωμα τύπου EUROPASS (τροποποιημένη μορφή του βιογραφικού σημειώματος EUROPASS για τις ανάγκες υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ.). Το υπόδειγμα μπορεί να ανασυρθεί από τη διεύθυνση: https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions/templates  .

3. Αντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής, απαιτείται και η επίσημη αναγνώρισή του από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ.

4. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου, με ακριβή μέσο όρο.

5. Λοιποί τίτλοι σπουδών, όπως δεύτερο πτυχίο, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και
Διδακτορικό. Σε περίπτωση τίτλου αλλοδαπής, απαιτείται και η επίσημη αναγνώρισή του από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ.

6. Επίσημα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ξένης γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ152/Β6/1504/30-5-2001 (ΦΕΚ 659/τ.Β´).

7. Επιστημονικά δημοσιεύματα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων (εάν υπάρχουν).

8. Βιβλία (αυτοεκδόσεις δεν λαμβάνονται υπόψη). Πρέπει να επισυναφθεί το εξώφυλλο και ο πίνακας περιεχομένων σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τα προσκομίσουν σε έντυπη μορφή κατά τη συνέντευξη που θα δώσουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης.

9. Πτυχιακή εργασία (εάν έχει εκπονηθεί).

10. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, επιμορφώσεις και μετεκπαιδεύσεις, καθώς και Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας ή δράσεων σε τομείς σχετικούς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. που φωτίζουν περαιτέρω την προσωπικότητα των υποψηφίων (εάν υπάρχουν).

11. Δύο συστατικές επιστολές σε επιστολόχαρτο του πανεπιστημίου, του οργανισμού ή του ιδρύματος του συντάκτη τους.

12. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά.

(β) Συνέντευξη
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. καλούνται σε συνέντευξη μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστελλόμενου από τη Γραμματεία. Η συνέντευξη στοχεύει στην ανάδειξη στοιχείων σχετικών με την προσωπικότητα των υποψηφίων πέραν όσων καταγράφονται στο φάκελο υποψηφιότητας.

(Ζ) Κριτήρια επιλογής
Για την κατάταξη, από την οποία προκύπτει η επιλογή, συνεκτιμώνται τα ακόλουθα στοιχεία:
• Βαθμός πτυχίου: έως 10 μόρια
• Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.: έως 5 μόρια
• Πτυχιακή εργασία: έως 10 μόρια
• Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης: έως 5 μόρια
• Διδακτορικό δίπλωμα: 8 μόρια
• Γλωσσομάθεια: έως 12 μόρια, ως εξής: (α) για την πρώτη γλώσσα 5 μόρια για επίπεδο Β2, 6 μόρια για το επίπεδο Γ1 και 7 μόρια για το επίπεδο Γ2, και (β) για όλες τις άλλες ξένες γλώσσες, αναλογικά έως 5 μόρια, ανάλογα με το επίπεδο γνώσης
• Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά: έως 4 μόρια
• Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων/κεφάλαια σε βιβλία: έως 4 μόρια
• Δημοσίευση βιβλίου, πλην αυτοέκδοσης: έως 3 μόρια
• Συμμετοχή σε σεμινάρια, επιμορφώσεις, μετεκπαιδεύσεις τουλάχιστον 450 ωρών ή εξαμηνιαίας διάρκειας: έως 4 μόρια
• Προσωπικότητα και επιστημονική συγκρότηση του υποψηφίου: έως 25 μόρια
• Δύο συστατικές επιστολές: ανάλογα με το περιεχόμενο και την τεκμηρίωση, έως 10 μόρια για τις δύο.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων διενεργείται σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ. από τριμελή επιτροπή.

(Η) Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
Ο τελικός κατάλογος με τα ονόματα και τη σειρά των επιτυχόντων ανακοινώνεται στη σχετική ιστοσελίδα του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών.

(Θ) Τέλη φοίτησης - υποτροφίες
Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται συνολικά σε 2.000 ευρώ, τα οποία μπορούν να καταβληθούν εφάπαξ με την εγγραφή ή σε τρία μέρη σύμφωνα με τα εξάμηνα φοίτησης, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται μέσω υποτροφιών μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων το ατομικό εισόδημα (εφόσον υπάρχει) και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των απαλλασσομένων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών ανά ειδίκευση.

Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, οι απαλλασσόμενοι επιλέγονται με βάση σειρά κατάταξης, ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.


(Ι) Επικοινωνία και πληροφορίες
(α) Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών
(β) ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

PDF ICON

 

 

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

 

 

 

Αίτηση Υποψηφιότητας

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!