Στη Βουλή το Σ/Ν ''Συνέργειες ΕΚΠΑ Γεωπονικού Παν/μίου Παν/μίου Θεσσαλίας με ΤΕΙ Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας & άλλες διατάξεις'' (ΕΕΠ/ΕΒΠ κλπ) | NEWSEAE.GR

 των Ελλήνων

Κατατέθηκε στη Βουλή στις 28 Δεκεμβρίου 2018, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».

Το Σχέδιο Νόμου

Η αιτιολογική έκθεση

Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις

Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)

Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης

Το Νομοσχέδιο περιλαμβάνει 52 άρθρα:

Μέρος Α ́
Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών και Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας

Κεφάλαιο Α ́
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Άρθρο 1
Ένταξη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άρθρο 2
Ένταξη προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άρθρο 3
Ένταξη μελών Δ.Ε.Π.

Άρθρο 4
Ένταξη μελών Ε.ΔΙ.Π. –Ε.Τ.Ε.Π.

Άρθρο 5
Ένταξη λοιπού προσωπικού

Άρθρο 6
Ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κεφάλαιο Β ́
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Άρθρο 7
Ένταξη του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άρθρο 8
Ένταξη του προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Ε.Κ.Π.Α., στο Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άρθρο 9
Ένταξη μελών Δ.Ε.Π.

Άρθρο 10
Ένταξη μελών Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Τ.Ε.Π.

Άρθρο 11
Ένταξη λοιπού προσωπικού

Άρθρο 12
Ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Ε.Κ.Π.Α., στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κεφάλαιο Γ ́
Τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις μέρους Α ́
Άρθρο 13

Μέρος Β ́
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κεφάλαιο Α ́
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)

Άρθρο 14
Ίδρυση Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας

Άρθρο 15
Ίδρυση Τμημάτων

Άρθρο 16
Κατάτμηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής

Άρθρο 17
Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Ε.Κ.Π.Α.

Άρθρο 18
Τεχνόπολη Ευρίπου

Κεφάλαιο Β ́
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Άρθρο 19
Ίδρυση και κατάργηση Σχολών

Κεφάλαιο Β ́
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Άρθρο 19
Ίδρυση και κατάργηση Σχολών

Κεφάλαιο Γ ́
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άρθρο 21
Ίδρυση και μετονομασία Σχολών

Άρθρο 22
Ίδρυση και μετονομασία Τμημάτων

Άρθρο 23
Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Άρθρο 24
Αβερώφειο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας (ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ.)

Μέρος Γ ́
Παλλημνιακό Ταμείο και λοιπές διατάξεις

Κεφάλαιο Α ́
Παλλημνιακό Ταμείο

Άρθρο 25
Ίδρυση - νομική μορφή - έδρα

Άρθρο 26
Σκοπός

Άρθρο 27
Όργανα διοίκησης

Άρθρο 28
Περιουσία – πόροι

Άρθρο 29
Σύσταση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας

Άρθρο 30
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 31
Κατάργηση του Παλλημνιακού Σχολικού Ταμείου – μεταβατικές διατάξεις

Κεφάλαιο Β ́
Διατάξεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Άρθρο 32

Άρθρο 33
Επιτροπή ισότητας των φύλων

Άρθρο 34
Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Έρευνας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
(Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε.)

Κεφάλαιο Γ́ Ρυθμίσεις για την έρευνα

Άρθρο 35
Ρυθμίσεις για το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Άρθρο 36
Ρυθμίσεις για τους ερευνητικούς φορείς

Άρθρο 37
Ρυθμίσεις για την οικονομική διαχείριση των ερευνητικών έργων

Κεφάλαιο Δ́
Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 38
Τροποποιήσεις του π.δ. 18/2018 (Α ́ 31)

Άρθρο 39
Θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων

Άρθρο 40
Διατάξεις για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. β ́ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193), όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 82 του ν. 4368/2016 (Α ́ 21), αντικαθίστανται ως εξής:
«Εισηγητής του Συμβουλίου ορίζεται ο προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Εναλλακτικά, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να ορίζει άλλο μέλος του Συμβουλίου ως εισηγητή συγκεκριμένου θέματος. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται διοικητικός υπάλληλος ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός του ίδιου Τμήματος.»
2. Στο π.δ. 1/2003 (Α ́ 1) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Στο άρθρο 13, ύστερα από την παρ. 10 προστίθενται παράγραφοι 11, 12 και 13 ως εξής:
«11. Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο ΕΕΠ και ΕΒΠ, καθώς και για την ανάκλησή τους.
12. Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές στο ΕΕΠ και ΕΒΠ.
13. Γνωμοδοτούν για τη συνάφεια των τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο της απασχόλησης των μελών ΕΕΠ.».
β) Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:
αα) Η παρ. 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου που ανήκουν σε κλάδους του ΕΕΠ.».
ββ) Η παρ. 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«16. Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου που ανήκουν σε κλάδους του ΕΕΠ.».
γγ) Η παρ. 21 αντικαθίσταται ως εξής:
«21. Γνωμοδοτεί για τη συνάφεια των τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο της απασχόλησης στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου που ανήκουν σε κλάδους του ΕΕΠ.».
δδ) Ύστερα από την παρ. 22, προστίθεται παράγραφος 23 ως εξής:
«23. Γνωμοδοτεί για την απαλλαγή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου που ανήκουν σε κλάδους του ΕΕΠ από την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 4547/2018 (Α ́ 102)».
γ) Όπου στο π.δ. 1/2003 αναφέρεται το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΥΣΕΕΠ), νοείται το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ), σύμφωνα με την περίπτ. β ́ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α ́193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 82 του ν. 4368/2016 (Α ́ 21).
3. Στο άρθρο 30 του ν. 4547/20 18, ύστερα από την παρ. 7 προστίθενται παρ. 8 και 9 ως εξής:
«8. Διευθυντής σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η ργανικότητα διαμορφώνεται εντός της θητείας του κάτω των τεσσάρων θέσεων, εκπίπτει από της θέση του διευθυντή, επιστρέφει στην οργανική του θέση και επανεγγράφεται στον οικείο αξιολογικό πίνακα. Η κενή θέση του προϊσταμένου της εν λόγω σχολικής μονάδας καλύπτεται με προκήρυξη της θέσης.
9. Προϊστάμενος διθέσιας ή τριθέσιας σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η οργανικότητα διαμορφώνεται εντός της θητείας του άνω των τριών θέσεων, εκπίπτει από τη θέση του προϊσταμένου. Για την κάλυψη της κενής θέσης του διευθυντή της εν λόγω σχολικής μονάδας, ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης καλεί τους υποψηφίους που δεν έχουν τοποθετηθεί κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα, να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης. Αν μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας η θέση εξακολουθεί να παραμένει κενή, καλύπτεται με προκήρυξη της θέσης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 29.»
4. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α ́ 167) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθέσια ή πολυθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια και όχι λιγότερο από: α) δεκατέσσερα (14) νήπια και β) πέντε (5) νήπια σε σχολικές μονάδες απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και παραμεθόριων περιοχών ή περιοχών με δυσκολίες πρόσβασης ή περιοχών για τις οποίες απαιτείται μεταφορά/μετακίνηση νηπίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Την ευθύνη για την τήρηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα έχει ο οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό. Τα νηπιαγωγεία τα οποία λειτουργούν μέσα στα παιδικά κέντρα μπορεί να είναι μονοθέσια ή πολυθέσια, ανάλογα με τον αριθμό των νηπίων που φοιτούν και με βάση την αντιστοιχία μιας θέσης νηπιαγωγού προς είκοσι πέντε (25) νήπια.».
5. α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3699/2008 (Α ́ 199), όπως η
παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4547/2018 (Α ́ 102), αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) και αποτελείται από έναν συντονιστή εκπαιδευτικού έργου για την ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση οικείου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Π.Δ.Ε., ως πρόεδρο, έναν συντονιστή εκπαιδευτικού έργου οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της βαθμίδας εκπαίδευσης από την οποία προέρχεται ο μαθητής, έναν εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην ΕΑΕ για μαθητές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά περίπτωση και ειδικότερα του κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23 και έναν κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30, ως μέλη.»
β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. γ ́ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Σε ειδικώς οργανωμένα και καταλλήλως στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, και υποστηρίζονται από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ 61 και ΠΕ 71, καθώς και από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ 60, ΠΕ 70, ΠΕ 02, ΠΕ 03 και ΠΕ 04 που έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης στην ΕΑΕ, ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης ή και από εκπαιδευτικούς άλλων κλάδων εφόσον πρόκειται για μαθητές με προβλήματα όρασης ή ακοής. Τα ΤΕ λειτουργούν με δύο (2) διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων:».
6. Στην παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α’ 38) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 89.02 (πρώην κλάδοι ΠΕΙ 8.3.8 Κεραμικής, ΠΕΙ 8.44 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου και ΠΕΙ 8.20 Κλωστοϋφαντουργίας), η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων ξυλουργικής ανατίθεται με ωριαία αντιμισθία σε εμπειροτέχνες ιδιώτες που έχουν γνώση της αντίστοιχης τέχνης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ορίζονται τα κριτήρια, η διαδικασία και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την παραπάνω ανάθεση. Ο μέγιστος αριθμός των ωρών της εβδομαδιαίας απασχόλησης ανά εμπειροτέχνη ορίζεται σε δώδεκα (12) ώρες, το δε ύψος της ωριαίας αντιμισθίας ορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 2/64978/0022/2006 (Β ́1671) απόφαση , όπως συμπληρώθηκε με την με την 2/46098/0022/2007 (Β 1765) απόφαση, που εφαρμόζονται αναλόγως.»

Άρθρο 41
Διατάξεις Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης

Άρθρο 42
Ρυθμίσεις για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών

Άρθρο 43
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα ξένα σχολεία

Άρθρο 44
Μεταθέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των ειδικοτήτων ΠΕ.06, ΠΕ.11,
ΠΕ.79.01 και ΤΕ.16

Άρθρο 45
Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών

Άρθρο 46
Τροποποίηση του ν. 3966/2011

Άρθρο 47
Νοσοκομεία εποπτευόμενα από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Άρθρο 48
Σύσταση Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην
Ακαδημία Αθηνών

Άρθρο 49
Κατάργηση του Κ.Τ.Ε. Θεσσαλίας, του Κ.Τ.Ε. Πειραιά και Νήσων, του Κ.Τ.Ε. Στερεάς
Ελλάδας και του Κ.Τ.Ε. Ηπείρου & Ιονίων Νήσων

Άρθρο 50
Μεταφορά αρμοδιότητας και εργαστηρίου αντιντόπινγκ στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος

Άρθρο 51
Ρυθμίσεις για τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων

Άρθρο 52
Έναρξη ισχύος


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!