Επικαιροποιημένος Οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις 2018 - Τα Νέα της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

 Επικαιροποιημένος Οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις 2018

Εκδόθηκε μεταφρασμένος στην ελληνική γλώσσα ο Επικαιροποιημένος Οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις για την αποφυγή των συνηθέστερων σφαλμάτων στα έργα που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ).

Σκοπός είναι να δοθεί στήριξη στους υπαλλήλους των δημόσιων συμβάσεων στα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ, με την ανάλυση της διαδικασίας βήμα-προς-βήμα, την επισήμανση των σημείων όπου συνήθως γίνονται λάθη και τις υποδείξεις για την αποφυγή τους.

Οι αποδοτικές, αποτελεσματικές, διαφανείς και επαγγελματικές δημόσιες συμβάσεις έχουν ουσιώδη σημασία για την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και την τόνωση των επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελούν επίσης βασικό εργαλείο για να προσφέρει η Πολιτική Συνοχής τα οφέλη της στους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Αυτός ο επικαιροποιημένος οδηγός καταρτίστηκε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής που συμμετέχουν στις δημόσιες συμβάσεις, αφού ζητήθηκε η γνώμη των επαγγελματιών στα κράτη μέλη που είναι ειδικοί για τις δημόσιες συμβάσεις. Αποτελεί ένα από τα δομικά στοιχεία του φιλόδοξου σχεδίου δράσης μας για τις δημόσιες συμβάσεις και συμβάλλει στους στόχους της πρόσφατα εγκριθείσας δέσμης
μέτρων της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις.

Η νέα έκδοση του Οδηγού περιέχει πρακτικές προτάσεις, σειρά ορθών πρακτικών, παραδείγματα πραγματικά, περιπτωσιολογικές μελέτες και υποδείγματα καθώς και χρήσιμους συνδέσμους προκειμένου να βοηθηθούν όσοι εμπλέκονται στην καθημερινή διαχείριση των έργων που ενισχύονται από την ΕΕ.

Πίνακας Περιεχόμενων

Γλωσσάριο ακρωνυμίων 4

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7

Εισαγωγή — Οδηγίες χρήσης του παρόντος εγγράφου καθοδήγησης 8

Σε ποιον απευθύνεται το παρόν έγγραφο καθοδήγησης; 8
Ποιος είναι ο σκοπός του παρόντος εγγράφου καθοδήγησης; 8
Διάρθρωση του εγγράφου καθοδήγησης 8
Επεξήγηση συμβόλων: προειδοποιήσεις και βοήθεια για αγοραστές δημόσιους φορείς 9
Πεδίο εφαρμογής του εγγράφου καθοδήγησης 9

Κύριες αλλαγές που θεσπίστηκαν με την οδηγία 2014/24/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις 11

Νέοι ορισμοί, νέα όρια και νέα κατηγορία αναθετουσών αρχών 11
Διευκόλυνση της συμμετοχής των ΜΜΕ στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων 12
Περισσότερες διατάξεις σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού και τα κριτήρια ανάθεσης 13
Βελτιωμένες διασφαλίσεις κατά της διαφθοράς 13
Συμπερίληψη στόχων της πολιτικής για το περιβάλλον, τα κοινωνικά θέματα και την
καινοτομία στις διαδικασίες δημόσιων προμηθειών 14
Ηλεκτρονικές προμήθειες 14
Αλλαγές στις διαδικασίες 14
Αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2014/24/ΕΕ 15

1. Προετοιμασία και σχεδιασμός 11

1.1. Αξιολόγηση των μελλοντικών αναγκών 17
1.2. Εξασφάλιση της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών 19
1.3. Ανάλυση της αγοράς 23
1.4. Προσδιορισμός του αντικειμένου 28
1.5. Επιλογή της διαδικασίας 35
1.6. Σχεδιασμός της διαδικασίας 51

2. Δημοσίευση και διαφάνεια 54

2.1. Κατάρτιση των τευχών δημοπράτησης 54
2.2. Προσδιορισμός των προδιαγραφών και χρήση προτύπων 59
2.3. Καθορισμός των κριτηρίων 65
2.4. Καθορισμός των προθεσμιών 77
2.5. Δημοσίευση της σύμβασης 81


3. Υποβολή προσφορών και επιλογή προσφερόντων 86

3.1. Διασφάλιση παράδοσης των προσφορών σύμφωνα με τις οδηγίες 86
3.2. Επιβεβαίωση της παραλαβής και αποσφράγιση των προσφορών 87
3.3. Αξιολόγηση και επιλογή προσφορών 88

4. Αξιολόγηση των προσφορών και ανάθεση 92

4.1. Σύσταση της επιτροπής αξιολόγησης 92
4.2. Εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης 93
4.3. Αντιμετώπιση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών 97
4.4. Αίτημα παροχής διευκρινίσεων 98
4.5. Οριστικοποίηση της αξιολόγησης και λήψη απόφασης 99
4.6. Ανάθεση της σύμβασης 101

5. Εκτέλεση της σύμβασης 104

5.1. Διαχείριση της σχέσης με τον εργολήπτη 104
5.2. Διαχείριση της σύμβασης 105
5.3. Χειρισμός των τροποποιήσεων της σύμβασης 111
5.4. Αντιμετώπιση προσφυγών και επανορθώσεων 116
5.5. Καταγγελία σύμβασης κατά την εκτέλεσή της 116
5.6. Λύση της σύμβασης 117

6. Δέσμη εργαλείων 118

6.1. Συνηθέστερα σφάλματα κατά τις δημόσιες συμβάσεις 118
6.2. Πόροι και έγγραφα αναφοράς 120
6.3. Κατάλογος σημείων ελέγχου για την κατάρτιση προδιαγραφών 125
6.4. Κατάλογος σημείων ελέγχου για τον έλεγχο δημόσιων συμβάσεων 127
6.5. Υπόδειγμα δήλωσης για την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων
και την εμπιστευτικότητα 132

 

PDF 150.150

 

 

Δείτε εδώ τον Οδηγό

 

 

 


Πόπη Γ. Γεωργίου

  • Επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.
  • Ψυχολόγος

I love Papaki
Τιμής Ένεκεν - Πόπη Γεωργίου, Όροι Χρήσης
X

Αντιγραφή περιεχομένου

Η αντιγραφή περιεχομένου απαγορεύεται!